Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Біологія. 8 клас
Вступ
Програма навчання
Рекомендацiї
Оцiнювання
Глосарій
Лiтература

Біологія. 8 клас

НВК №10 м. Хмельницького

Автор курсу

Прозоровська Юлія Володимирівна
вчитель І категорії

 

Курс складений згідно Програми з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства №664 від 06.06 2012 р. (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015 № 585).

У 8-му класі програмою передбачено вивчення організму людини за функціональним принципом, тому назви тем відповідають важливим функціям організму.

Зміст курсу спрямований на формування поняття про організм людини як складну багатокомпонентну цілісну біологічну систему, що функціонує в особливих умовах соціального середовища; формування свідомої мотивації здорового способу життя, відповідальності за власне життя і здоров’я.

Навчання біології у 8 класі спрямоване на реалізацію таких завдань:

* засвоєння знань анатомічної будови та життєдіяльності людського організму;

* формування уявлень про людину як біосоціальну істоту;

* формування готовності до оцінки наслідків діяльності людини щодо природного середовища, власного організму, здоров’я інших людей;

* усвідомлення значення біології в житті людини і суспільства;

* оволодіння уміннями застосовувати біологічні знання для пояснення життєдіяльності власного організму; здійснювати спостереження за станом власного організму; запобігати захворюванням, травматизму, виникненню шкідливих звичок;

* розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних умінь та творчих здібностей.

Предметом вивчення біології людини є анатомо-фізіологічні особливості життєдіяльності, механізми підтримання гомеостазу, особливості адаптації людини до умов середовища, процеси індивідуального розвитку.

Мета курсу – сформувати в учнів систему знань про анатомічну будову та закономірності функціонування організму людини

По закінченні вивчення курсу учень повинен знати:

* особливості функціонування та регуляції активності нервової, серцево-судинної, ендокринної, імунної фізіологічних систем; специфіку дії гормонів, ферментів, вітамінів;

* особливості формування безумовних та умовних рефлексів, навичок, звичок, емоцій, біоритмів людини; роль всіх систем органів в обміні речовин, забезпеченні гомеостазу та його підтримання;

* тканини, окремі органи і системи органів людини та розпізнавати їх на малюнках і схемах;

* принципи роботи нервової і ендокринної систем; механізми роботи серця, руху крові по судинах; механізми скорочення м’язів, забезпечення дихальних рухів; захисні реакції організму; процеси травлення, всмоктування, газообміну в клітинах і тканинах, обміну речовин і перетворення енергії; етапи ембріонального та постембріонального розвитку, механізми росту, статевого дозрівання;

* роль функціональних систем; сутність і значення нервово-гуморальної регуляції; значення сигнальних систем у сприйнятті навколишнього середовища, біологічне значення сну;

* фізіологічні причини стомлення м’язів, причини і наслідки гіподинамії; причини захворювань, що ведуть до порушення функцій і складу крові, захворювань ендокринних залоз, органів кровообігу, дихання, травлення, виділення, опорно-рухового апарату, порушень зору і слуху, чинники, що впливають на формування особистості; причини відхилень від нормального фізіологічного розвитку і статевого дозрівання.

Уміти:

* порівнювати будову скелету людини і тварин, нервову і гуморальну регуляцію функцій, безумовні та умовні рефлекси; типи темпераменту;

* встановлювати взаємозв’язок будови та функцій органів і систем органів; вплив основних властивостей нервової системи на формування індивідуальних особливостей темпераменту, інтелекту, когнітивних функцій тощо;

* вільно володіти біологічною термінологією, методами вивчення людини, доцільно використовувати їх;

* розв’язувати тестові завдання різних рівнів складності.

© Хмельницький національний університет
© Навчально-виховний комплекс №10 м.Хмельницького