Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Україна у світі: природа, населення
Вступ
Програма навчання
Рекомендацiї
Оцiнювання

Україна у світі: природа, населення

НВК №10

Автор курсу

Худецька Людмила Володимирівна
вчитель географії
перша категорія

 

Курс «Україна у світі: природа, населення» займає важливе місце в системі шкільної географії. Особлива його роль визначається тим, що крім науково-ознайомлювальних функцій він найбільшим чином впливає на становлення світогляду і особистісних якостей учнів. Цей курс опирається на систему географічних знань, отриманих учнями в 6-7 класах. З іншого боку, він розвиває загальні географічні поняття, визначення, закономірності на новому, більш високому рівні, використовуючи як базу для цього географію рідної країни.

Особливістю курсу є гуманізація його змісту, в центрі знаходиться людина та практична спрямованість навчання географії. Особлива роль географії у 8-му класі визначається значним світоглядним потенціалом й тісними взаємозв'язками змісту із сучасністю та особистим досвідом учнів.

Для досягнення окресленої мети вивчення географії у 8-му класі спрямоване на розв'язання таких завдань:

- сформувати в учнів знання та уявлення про Україну як цілісну країну, в якій відбуваються різноманітні глобальні та регіональні природні, суспільно-географічні та екологічні процеси;

- розкрити нові поняття і закономірності та поглибити й узагальнити вже сформовані теоретичні знання з фізичної та суспільної географії;

- сформувати уявлення про окремі поняття суспільно-географічного змісту;

- продовжити розвиток практичних умінь та навичок самостійної роботи, що сприятимуть активній соціально-відповідальній поведінці учнів у географічному просторі країни.

Мета:

* сформувати в учнів систему знань про об’єкти вивчення фізичної та суспільної географії України; уміння користуватися джерелами географічної інформації;

* розвивати навички роботи з підручником, географічними картами, відслідковувати та застосовувати інформацію в мережі Інтернет;

* стимулювати активну пізнавальну діяльність, інтерес до вивчення фізичної та суспільної географії України.

© Хмельницький національний університет
© Навчально-виховний комплекс №10 м.Хмельницького