Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Сучасна українська літературна мова
Вступ
Програма навчання
Рекомендацiї
Оцiнювання
Глосарій
Лiтература

ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1.  Бабій І. М. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір / І. М. Бабій, Н. І. Лісняк. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2006. – 88 с.

2.  Безпояско O. K. Морфеміка української мови / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська. – К. : Наукова думка, 1987. – 322 с.

3.  Вакарюк Л. О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір / Л. О. Вакарюк, С. Є. Панцьо. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 200с.

4.  Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія / В. О. Горпинич. – К. : Вища школа, 1999. – 207 с.

5.  Плющ М. Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір / М. Я. Плющ. – К. : Слово, 2010. – 328 с.

6.  Словотвір сучасної української літературної мови. – К. : Наукова думка, 1979. – 633 с.

7.  Українська мова: Енциклопедія. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.

Додаткова література

8.  Азарова Л. Є. Складні слова в українській мові: Структура, семантика, концепція „золотої” пропорції / Л. Є. Азарова. – Вінниця, 2000. – 143 с.

9.  Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М., 1966. – 633 с.

10. Білоусенко П. І. Історія суфіксальної системи українського іменника / П. І. Білоусенко. – К., 1993. – 322 с.

11.  Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови / С. П. Бевзенко. – К. : Вища школа. 1991. – 231 с.

12. Вакарюк Л. О. Український словотвір в термінах / Л. О. Вакарюк, С. Є. Панцьо. – Тернопіль, 2007. – 128 с.

13. Виноградов В. В. Русский язык / В. В. Виноградов. – М. : Наука, 1986. – 684 с.

14. Вихованець І. Р. Граматика української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Грищенко. – К., 1982. – 241 с.

15. Возний Т. М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською / Т. М. Возний. – Львів, 1981. – 165 с.

16. Волох О. Т. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис / О. Т. Волох, М. Т. Чемерисов, Є. І. Чернов. – К. : Вища школа, 1989. – С. 17-22.

17. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К., 1985. – 397 с.

18. Гнатюк Л. П. Українська мова / Л. П. Гнатюк, О. В. Бас-Кононенко. – К. Знання-Прес, 2006. – 259 с.

19. Горбачук В. Т. Основні поняття і терміни морфеміки / В. Т. Горбачук. – Слов’янськ, 1982. – 197 с.

20. Городенська К. Г. Словотвірна структура слова (Відіменні деривати). К. Г. Городенська, М. Ф. Кравченко. – К. : Наукова думка, 1981. – 185 с.

21. Горпинич В. О. Словотворення і словотвір української мови / В. О. Горпинич. – К., 1995. – 284 с.

22. Горпинич В. О. Теоретичні питання відтопонімного словотвору східнослов’янських мов / В. О. Горпинич. – К., 1973. – 285 с.

23. Горпинич В. О. Українська морфологія / В. О. Горпинич. – Дніпропетровськ : ДДУ, 2000. – 374 с.

24. Горпинич В. О. Українська словотвірна дериватологія / В. О. Горпинич. – Дніпропетровськ, 1998. – 185 с.

25. Грещук В. В. Український відприкметниковий словотвір / В. В. Ґрещук. – Івано-Франківськ, 1995. – 149 с.

26. Грязнухіна Т. О. Морфемна структура слова / Т. О. Грязнухіна, Н. Ф. Клименко, Л. І. Комарова, М. П. Муравицька, М. М. Пещак. – К., 1979. – 176 с.

27. Дідківська Л. П. Словотвір, синонімія, стилістика / Л. П. Дідківська, Л. О. Родніна. – К., 1982. – 385 с.

28. Земская ?. ?. Современный русский язык. Словообразование / Е. А. Земская. – ?., 1973. – 295 с.

29. Ільїн В. С. Префікси в сучасній українській мові / В. С. Ільїн. – К., 1953. – 138 с.

30. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства / Ю. О. Карпенко. – К., 1991. – 385 с.

31. Карпіловська Є. А. Кореневий гніздовий словник української мови / Є. А. Карпіловська. – К. : Українська енциклопедія ім. М. Бажана, 2002. – 910 с.

32. Карпіловська Є. А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови : будова та реалізація / Є. А. Карпіловська. – К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 1999. – 175 с.

33. Клименко Н. Ф. Основи морфеміки української мови / Н. Ф. Клименко. – К., 1998. – 143 с.

34. Клименко Н. Ф. Система афіксального словотворення сучасної української мови / Н. Ф. Клименко. – К. : Наукова думка, 1973. – 186 с.

35. Клименко Н. Ф. Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим. – К., 1998. – 435 с.

36. Клименко Н. Ф. Словотвірна морфеміка сучасної української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська. – К., 1998. – 265 с.

37. Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові / Н. Ф. Клименко. – К. : Наукова думка, 1984. – 254 с.

38. Клименко Н. Ф. Як народжується слово / Н. Ф. Клименко. – К. : Радянська школа, 1991. – 120 с.

39.  Ковалик І. І. Вчення про словотвір / І. І. Ковалик. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1958. – 78 с.

40. Ковалик І. І. Словотвір сучасної української літературної мови / І. І. Ковалик. – К., 1979. – 259 с.

41. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства / М. П. Кочерган. – К. : Академія, 2000. – 367 с.

42. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. – ?., 1990. – 674 с.

43. Лінгвістичний аналіз. Практикум / за ред. Г. Р. Передрій. – К. : Академія, 2005. – 255 с.

44. Лопатин В. В. Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и принципы описания / В. В. Лопатин. – М., 1977. – 375 с.

45. Максимов В. И. Структура и членение слова / В. И. Максимов. – Л., 1977. – 296 с.

46. Мельничайко В. Я. Українська мова. Види мовного розбору: довідник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2007. – 144 с.

47.  Невідомська Л. М. Вивчення словотвору в школі: методичні рекомендації / Л. М. Невідомська. – Тернопіль, 1986. – 129 с.

48. Немченко В. Н. Основные понятия морфемики в терминах / В. Н. Немченко. – Красноярск, 1985. – 198 с.

49. Немченко В. М. Современный русский язык. Словообразование / В. М. Немченко. – М., 1984. – 125 с.

50. Олексенко В. П. Словотвірні категорії суфіксальних іменників / В. П. Олексенко. – Херсон, 2001. – 94 с.

51. Питання словотвору і граматичної структури: збірник статей. – Дніпропетровськ, 1976. – 265 с.

52. Питання словотвору східнослов’янських мов: матеріали конференції. – К. : Наукова думка, 1969. – 285 с.

53. Плющ М. Я. Словотворення та вивчення його в школі / М. Я. Плющ. – К. : Радянська школа, 1985. – 84 с.

54. Полюга Л. М. Морфемний словник / Л. М. Полюга. – К. : Радянська школа, 1983. – 464 с.

55. Полюга Л. М. Словник українських морфем / Л. М. Полюга. – Львів : Світ, 2001. – 448 с.

56. Потиха 3. А. Как сделаны слова в русском языке / З. А. Потиха. – М., 1968. – 78 с.

57. Потиха З. А. Современное русское словообразование / З. А. Потиха. – М. : Просвещение, 1970. – 104 с.

58. Потиха З. А. Школьный словообразовательный словарь / З. О. Потиха. – ?., 1964. – 392 с.

59. Сікорська З. С. Українсько-російський словотворчий словник / З. С. Сікорська. – К. : Радянська школа, 1985. – 188 с.

60. Словарь морфем русского языка / А. И. Кузнецова, Т. Ф. Ефремова. – М., 1986. – 1134 с.

61. Современный русский литературный язык / под ред. Н. М. Шанского. – Л., 1981. – 585 с.

62. Соколова С. О. Словотвір дієслів у сучасній українській мові / С. О. Соколова. – К. : Наукова думка, 2003. – 185 с.

63. Сучасна українська літературна мова / за ред. А. П. Грищенка. – К. : Вища школа, 2002. – 439 с.

64. Сучасна українська літературна мова / за ред. М. Я. Плющ. – К. : Либідь, 2003. –429 с.

65. Сучасна українська літературна мова / за ред. О. Д. Пономаріва. – К. : Либідь, 1997. – 437 с.

66. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1969. – 539 с.

67. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. – М., 1985. – 799 с.

68. Цыганенко Г. П. Состав слова и словообразование в русском языке / Г. П. Цыганенко . – К., 1978. – 276 с.

69. Шевчук О. С Способи словотвору в сучасній українській літературній мові / О. С. Шевчук. – Донецьк, 1990. – 296 с.

70. Яценко І. Т. Морфемний аналіз: словник-довідник / за ред. Н. Ф. Клименко. – К. : Вища школа, 1980. – Т. І. – 356 с; 1981. – Т. II. – 352 с.

Інтернет – ресурси

71.  Українська мова в Інтернеті. – http://www/novamova.com.ua

72.  Уроки державної мови. – http://mova.kreschatic.kiev.ua

73.  Я розмовляю українською. – http://www.arkas-procwita.iatp.org/ua

74.  Українська мова: Енциклопедія // http://litopys.narod.u/ukrmova/ um113.htm

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11