Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
ГОЛОВНА СТОРIНКА

Перелiк навчальних модулiв

[C] [I] [W] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [З] [І] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] 
[Всi модулi]  [Сертифiкованi]  [З перекладом]  [Варiативнi] 
0001 - Конфекцiонування
0002 - Антикризове управлiння
0003 - Економiка виробництва
0004 - АРМ менеджера
0005 - Фiнансовий облiк 2
0006 - Банкiвська справа
0007 - Безпека життєдiяльностi
0008 - Бiзнес-планування
0009 - Бухгалтерський облiк в галузях
0010 - Облiк в зарубiжних країнах
0011 - Бухгалтерський облiк ЗЕД
0012 - Бухгалтерський облiк
0013 - Основи економiчної теорiї
0014 - Вища математика
0015 - Вiзуальне об`єктне програмування
0016 - Планування та управлiння пiдприємством
0017 - Господарське законодавство
0018 - Грошi та кредит
0019 - Державне регулювання економiки
0020 - Галузевi технологiї
0021 - Дискретна математика
0022 - Економетрiя
0023 - Дослiдження операцiй
0024 - Фiлософiя (етика, естетика)
0025 - Економiка пiдприємства
0026 - Економiка працi
0027 - Економiка працi
0028 - Економiчна iсторiя
0029 - Економiчна кiбернетика
0030 - Економiчний аналiз дiяльностi промислових пiдприємств
0031 - Економiчний аналiз
0032 - Звiтнiсть пiдприємств
0033 - Iмiтацiйне моделювання
0034 - Iнвестицiйний менеджмент
0035 - Iнвестування
0036 - Iнновацiйний менеджмент
0037 - Iноземна мова (Англiйська) за проф спрямуванням
0038 - Iнформатика i комп`ютерна технiка
0039 - Iнформацiйнi системи i технологiї у фінансах
0040 - САПР одягу
0041 - Iнформацiйнi системи в менеджментi
0042 - Iнформацiйнi системи i технологiї облiку
0043 - Iсторiя економiчних вчень
0044 - Iсторiя України
0045 - Комп`ютерний аналiз даних
0046 - Комп`ютернi технологiї облiку
0047 - Контролiнг
0048 - Контроль і ревiзiя
0049 - Матерiалознавство виробiв
0050 - Концепцiї сучасного природознавства
0051 - Макроекономiка
0052 - Маркетинг
0053 - Вища математика (для економiстiв загальний курс)
0054 - Математичне програмування
0055 - Менеджмент
0056 - Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва
0057 - Державний iспит зi спецiальностi
0058 - Органiзацiя працi менеджера
0059 - Дослiдження операцiй
0060 - Методи прийняття управлiнських рiшень
0061 - Методи прогнозування
0062 - Мiжнародна економiка
0063 - Устаткування для виготовлення виробiв
0064 - Мiжнароднi економiчнi вiдносини
0065 - Переддипломна практика
0066 - Мiкроекономiка
0067 - Моделювання економiки
0068 - Облiк у бюджетних установах
0069 - Управлiння якiстю
0070 - Дiлова українська мова
0071 - Органiзацiя виробництва
0072 - Операцiйний менеджмент
0073 - Органiзацiя облiку на пiдприємствах малого бiзнесу
0074 - Пiдприємницьке право
0075 - Органiзацiя та нормування працi
0076 - Органiзацiя та планування виробництва
0077 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0078 - Аудит
0079 - Планування та управлiння пiдприємством
0080 - Основи бiзнесу
0081 - Основи екологiї
0082 - Основи комп`ютерної графiки
0083 - Основи права
0084 - Основи конструювання
0085 - Основи менеджменту
0086 - Основи пiдприємництва
0087 - Хiмiзацiя технологiчних процесiв
0088 - Основи психологiї i педагогiки
0089 - Основи технологiї виробництва
0090 - Конструкторська пiдготовка виробництва
0091 - Охорона працi
0092 - Державний iспит зi спецiальностi
0093 - Планування галузеве
0094 - Планування дiяльностi пiдприємств
0095 - Психологiя управлiння
0096 - Полiтична економiя
0097 - Полiтологiя
0098 - Загальноекологічна навчальна практика
0099 - Прогнозування та макроекономiчне планування
0100 - Програмнi оболонки i пакети
0101 - Проектування та обгрунтування економiчних рiшень
0102 - Промисловий маркетинг
0103 - Релiгiєзнавство
0104 - Розмiщення продуктивних сил i регiональна економiка
0105 - Системи обробки економiчної iнформацiї
0106 - Системи технологiй
0107 - Підготовка тьюторів
0108 - Системи управлiння базами даних
0109 - Соцiологiя
0110 - Економiка i органiзацiя дiяльностi об`єднань
0111 - Статистика
0112 - Системи нормування в управлiннi виробничої дiяльностi
0113 - Стратегiчне управлiння пiдприємством
0114 - Стратегiчний менеджмент
0115 - Органiзацiя облiку
0116 - Сучасна економiчна полiтика
0117 - Теорiя економiчного аналiзу
0118 - Теорiя ймовiрностей i математична статистика
0119 - Основи композиції
0120 - Технологiї машинобудування i виробництво будматерiалiв
0121 - Технологiя програмування
0122 - Трудове право
0123 - Українська мова за проф спрямуванням
0124 - Культурологiя
0125 - Менеджмент персоналу
0126 - Управлiння витратами та ресурсами
0127 - Управлiння трудовими ресурсами
0128 - Управлiнський облiк
0129 - Фiлософiя
0130 - Фiнанси (загальнi)
0131 - Фінансовий менеджмент
0132 - Фiнанси пiдприємств
0133 - Фiнансова дiяльнiсть суб’єктiв господарювання
0134 - Фiнансовий аналiз
0135 - Фiнансовий менеджмент
0136 - Фiнансовий облiк
0137 - Хiмiко-фiзичнi основи виробництва
0138 - Підготовка методистів
0139 - Банкiвськi операцiї
0140 - Бiржi i бiржовi операцiї
0141 - Бюджетна система
0142 - Внутрiшнiй економiчний механiзм пiдприємства
0143 - Дiловодство
0144 - Проектування художнiх систем одягу
0145 - Економiка та органiзацiя iнновацiйної дiяльностi
0146 - Дипломна робота
0147 - Економiчний ризик i методи його вимiрювання
0148 - Облiк i аудит в банках
0149 - Малюнок i спецкомпозицiя
0150 - Iнформацiйнi системи в управлiннi трудовими ресурсами
0151 - Комп`ютернi мережi та комунiкацiї
0152 - Управлiння якiстю
0153 - Iнформацiйнi системи i технологiї у фiнансах
0154 - Кадрове дiловодство
0155 - Менеджмент продуктивностi
0156 - Управлiння проектами
0157 - Менеджмент органiзацiй
0158 - Мотивацiя персоналу
0159 - Нормування працi
0160 - Органiзацiя дiяльностi пiдприємств
0161 - Органiзацiя працi
0162 - Фiнансовий аналiз
0163 - Основи обліку і аналізу в банках
0164 - Основи охорони працi
0165 - Податкова система
0166 - Проектний аналiз
0167 - Проектування процесiв працi
0168 - Ринок працi
0169 - Ринок фiнансових операцiй
0170 - Соцiальна полiтика
0171 - Соцiологiя працi
0172 - Статистика працi
0173 - Управлiння ризиком
0174 - Проектування одягу на нетипову фiгуру
0175 - Стратегiя пiдприємства
0176 - Страховi послуги
0177 - Iнженерна графiка
0178 - Переддипломна практика
0179 - Дипломна робота
0180 - Технологiя легкої промисловостi
0181 - Управлiння витратами
0182 - Фiзiологiя i психологiя працi
0183 - Менеджмент
0184 - Менеджмент
0185 - Цiнова полiтика пiдприємства
0186 - Центральний банк i грошово-кредитна полiтика
0187 - Цiноутворення
0188 - Iнформатика і компютерна техніка
0189 - Iноземна мова (Французька) за проф спрямуванням
0190 - Iноземна мова (Нiмецька) за проф спрямуванням
0191 - Iнженерна i комп`ютерна графiка
0192 - Сучаснi iнформацiйнi системи в УПЕП
0193 - Iнформатика
0194 - Хiмiя
0195 - Українська мова та лiтература
0196 - Управління міжнародними транспортними перевезеннями
0197 - Загальна та соцiальна психологiя
0198 - Загальна педагогiка та iсторiя педагогiки
0199 - Логiка та риторика
0200 - Основи медичних знань
0201 - Малюнок i основи художньої графiки
0202 - Матерiалознавство
0203 - Матерiалознавство
0204 - Технологiя обробки металу з практикумом
0205 - Управління міжнародними торгівельними операціями
0206 - Проектування швейних виробiв
0207 - Технологiя обробки i збереження харчових продуктiв з практикумом (обслуговуюча праця)
0208 - Психологiя
0209 - Професiйна педагогiка
0210 - Державне регулювання економiки
0211 - Основи прикладної антропологiї
0212 - Методика професiйного навчання
0213 - Основи науково-педагогiчного дослiдження
0214 - Вiкова i педагогiчна психологiя
0215 - Методика виховної роботи
0216 - Основи педагогiчної майстерностi
0217 - Основи теорiї трудового навчання
0218 - Технiчна естетика
0219 - Декоративно-прикладне мистецтво
0220 - Технологiя обробки деревини з практикумом
0221 - Експлуатацiя та ремонт побутової технiки
0222 - Технологiя швейних виробiв з практикумом
0223 - Сучаснi системи проектування одягу
0224 - Технiчнi засоби навчання
0225 - Переддипломна практика
0226 - Математичне програмування
0227 - Основи теплотехнiки i тепломасопереносу
0228 - Економетрiя
0229 - Статистика
0230 - Статистика
0231 - Основи конструювання виробiв
0232 - Вступ до спецiальностi
0233 - Диференцiйна психологiя
0235 - Основи математичної статистики
0236 - Фiзхiмiя полiмерiв
0237 - Психологiя особистостi
0238 - Соцiальна психологiя
0239 - Технології управління персоналом
0240 - Аналіз і прогнозування ринку праці
0241 - Кадровий моніторинг
0242 - Системи і механізми соціального захисту
0243 - Психофiзiологiя
0244 - Історія психології
0245 - Соціальна відповідальність
0246 - Вікова психологія
0247 - Основи гідрології, метеорологiї і клiматологiї
0248 - Геологiя з основами геоморфологiї. Грунтознавство
0249 - Бiологiя
0250 - Топографiя з основами картографiї
0251 - Загальна екoлогія
0252 - Екологiя людини та соціальна екологія
0253 - Економiка природокористування
0254 - Екологiчна експертиза
0255 - Радiоекологiя
0256 - Організація управлiння в екологічній діяльності
0257 - Монiторинг довкілля
0258 - Моделювання i прогнозування стану довкiлля
0259 - Ландшафтна екологiя
0260 - Бiогеохiмiя
0261 - Техноекологiя
0262 - Методи вимiрювання параметрiв навколишнього середовища
0263 - Заповiдна справа
0264 - Екологія міських систем
0265 - Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
0266 - Екологiчна безпека
0267 - Екологiчне право
0268 - Управління соціальним розвитком
0269 - Екологічне iнспектування
0270 - Екологiчна токсикологiя
0271 - Банки екологiчної iнформацiї
0272 - Техноекологія (Промислова екологія)
0273 - Аналiтична хiмiя i фiзико-хiмiчнi методи аналiзу
0274 - Основи біотехнології. Біоіндикація
0275 - Охорона працi галузi
0276 - Основи проектування очисних споруд
0277 - Методи очистки та контролю якостi води
0278 - Устаткування систем водопостачання
0279 - Технiка захисту атмосфери
0280 - Екологiчна стандартизацiя та сертифiкацiя
0281 - Екологiчний аудит
0282 - Технiка знешкодження відходів
0283 - Проектування нормативiв ГДС
0284 - Дипломна робота
0285 - Загальна педагогiка
0286 - Прикладна математика
0287 - Фiзика
0288 - Теоретична механiка
0289 - Прикладна механiка
0290 - Теоретична i прикладна механiка
0291 - Проектування одягу
0292 - Облiк ЗЕД
0293 - Iнвестицiйна дiяльнiсть
0294 - Логiка
0295 - Загальна психологiя та iсторiя психологiї
0296 - Соцiальна робота у сферi дозвiлля
0297 - Управління соціальним захистом вразливих верств населення
0298 - Управління командами
0299 - Матерiалознавство i конфекцiонування
0300 - Основи конструювання виробiв
0301 - Основи технологiї виробiв
0302 - Проектування взуття
0303 - Фiзика
0304 - Сучаснi виробничi технологiї
0305 - Етика i естетика
0306 - Психологiя та педагогiка
0307 - Економiка i органiзацiя виробництва
0308 - Управлiння якiстю
0309 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0310 - САПР технологiчних процесiв
0311 - Економiчна теорiя
0312 - Електротехнiка i основи промелектронiки
0313 - Економiка i органiзацiя виробництва
0314 - Основи стандартизацiї та управлiння якiстю
0315 - Оснастка взуттєвого виробництва
0316 - Основи технiчної творчостi та патентознавства
0317 - Устаткування для виготовлення виробiв
0318 - Iнформацiйне i методичне забезпечення САПР взуття
0319 - Основи технiко-економiчного планування виробництва
0320 - Проектування пiдприємств
0321 - Переробка полiмерiв
0322 - Новi технiка, технологiя i матерiали для виготовлення виробiв iз шкiри
0323 - Технологiчна пiдготовка виробництва
0324 - Проектування технологiчної оснастки
0325 - Художнє проектування i моделювання виробiв
0326 - Конструкторська пiдготовка виробництва
0327 - Матерiалознавство виробiв
0328 - Малюнок i спецкомпозицiя
0329 - Основи маркетингу
0330 - Iсторiя i композицiя костюма
0331 - Основи комп`ютерного конструювання одягу
0332 - Методи типового проектування одягу
0333 - Конструювання виробiв з рiзних матерiалiв
0334 - Сучасні методи соціологічних досліджень
0335 - Проектування швейних пiдприємств
0336 - Моделювання технологiчних процесiв
0337 - Технологiчна пiдготовка виробництва
0338 - Технологiя виготовлення виробiв з нових матерiалiв
0339 - Хiмiзацiя технологiчних процесiв
0340 - Маркетинг у галузi
0341 - Iсторія світової цивілізації
0342 - Вища математика, частина перша
0343 - Потенцiал пiдприємств формування i оцiнювання
0344 - Iсторія вчень про державу і право
0345 - Iнформацiйнi системи i технологiї пiдприємств
0346 - Основи казначейської справи
0347 - Економiка працi i соцiально-трудові вiдносин
0349 - Педагогiчна психологiя
0351 - Нейропсихологія
0352 - Філософські проблеми наукового пізнання
0353 - Педагогiчна практика
0354 - Новiтнi технологiї швейного виробництва
0355 - Сучаснi методи проектування швейного виробництва
0356 - Методологія і організація наукових досліджень
0357 - Страхування
0358 - Основи технiчної творчостi та патентознавства
0359 - Малюнок i основи художньої графiки
0360 - Основи прикладної антропологiї
0361 - Матерiалознавство i конфекцiонування
0362 - Основи стандартизацiї та управлiння якiстю
0363 - Основи технологiї виробiв
0364 - Податковий контроль
0365 - Управлiння корпорацiями
0366 - Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
0367 - Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
0368 - Кон`юнктура зовнiшнiх ринкiв
0369 - Органiзацiя та методика аудиту
0370 - Прикладна механiка
0371 - Iсторичні епохи та культури
0372 - Корпоративна звітність
0373 - Державний iспит зi спецiальностi
0374 - Дипломна робота
0375 - Державний iспит зi спецiальностi
0376 - Дипломна робота
0377 - Державний iспит зi спецiальностi
0378 - Дипломна робота
0379 - Цiнова полiтика
0380 - Державний iспит зi спецiальностi
0381 - Випускна робота зi спецiальностi
0382 - Дипломна робота. Менеджмент організацій
0383 - Економiка працi в органiзацiї
0384 - Iнфраструктура товарного ринку
0385 - Товарознавство
0386 - Маркетинг послуг
0387 - Маркетингова цiнова полiтика
0388 - Маркетингова полiтика комунiкацiй
0389 - Маркетинговi дослiдження
0390 - Маркетингова товарна полiтика
0391 - Вища математика
0392 - Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини
0393 - Управлiння витратами та ресурсами
0394 - Економiка пiдприємства
0395 - Основи педагогiки i психологiї
0396 - Екологiя
0397 - Економiка виробництва
0398 - Технологiя дiлового спiлкування
0399 - Правознавство
0400 - Логiстика
0401 - Маркетинговий аналiз
0402 - Мiжнародний маркетинг
0403 - Органiзацiя та планування дiяльностi пiдприємств
0404 - Системи обробки маркетингової iнформацiї
0405 - Державний iспит з економiчної теорiї
0406 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0407 - Стратегiчний маркетинг
0408 - Рекламний менеджмент
0409 - Поведiнка споживачiв
0410 - Комерцiйна дiяльнiсть посередницьких пiдприємств
0411 - Товарно-iнновацiйна полiтика
0412 - Маркетингова полiтика розподiлу
0413 - Стандартизацiя i сертифiкацiя продукцiї та послуг
0414 - Маркетинговий менеджмент
0415 - Фiнансовий менеджмент
0416 - Державний iспит зi спецiальностi
0417 - Переддипломна практика
0418 - Дипломна робота
0419 - Політична історія світу
0420 - Етика дiлового спiлкування
0421 - Теорiя соцiального управлiння
0422 - Основи ЗЕД
0423 - Професiйно-кадрове забезпечення пiдприємств
0424 - Суспільні комунікації
0425 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0426 - Управлiння розвитком персоналу
0427 - Державне регулювання зайнятостi
0428 - Конфлiктологiя
0429 - Методика викладання економiки
0430 - Основи наукових дослiджень
0431 - Державний iспит зi спецiальностi
0432 - Переддипломна практика
0433 - Дипломна робота
0434 - Економiчна статистика
0435 - Облiк страхової дiяльностi
0436 - Фiнансовий облiк 1
0437 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0438 - Переддипломна практика
0439 - Фізико-хімічні основи чистих виробництв
0440 - Фiнансове право
0441 - Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
0442 - Податковий облiк i аудит
0443 - Моделi i методи прийняття рiшень в аналiзi i аудитi
0444 - Основи митної справи
0445 - Аналіз інвестиційних проектів
0446 - Фiнансовий ринок
0447 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0448 - Переддипломна практика
0449 - Організація і методика аудиту
0450 - Бюджетний менеджмент
0451 - Соцiальне страхування
0452 - Податковий менеджмент
0453 - Ринок фiнансових послуг
0454 - Фiнансова санацiя та банкрутство пiдприємства
0455 - Мiсцевi фiнанси
0456 - Фiнансовий менеджмент в банку
0457 - Дискретний аналiз
0458 - Чисельна оптимiзацiя
0459 - Прогнозування соцiально-економiчних процесiв
0460 - Теорiя випадкових процесiв
0461 - САПР технологiї виробництва
0462 - Органiзацiя пiдприємницької дiяльностi
0463 - Системи пiдтримки прийняття рiшень
0464 - Системний аналiз
0465 - Актуарнi розрахунки
0466 - Комп`ютернi мережi
0467 - Корпоративнi iнформацiйнi системи
0468 - Електронна комерцiя
0469 - Ефективнiсть iнформацiйних систем
0470 - Математичнi моделi в менеджментi i маркетингу
0471 - Багатовимiрне економiко-статистичне моделювання
0472 - Моделювання економiчної динамiки
0473 - Експертнi системи
0474 - Проектування АС виробничої дiяльностi
0475 - Методи та моделi економiчного прогнозування
0476 - Економетричне моделювання
0477 - Iнформацiйнi системи i технологiї в економiцi
0478 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0479 - Державний iспит зi спецiальностi
0480 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0481 - Державний iспит зi спецiальностi
0482 - Дипломна робота
0483 - Переддипломна практика
0484 - Переддипломна практика
0485 - Дипломна робота
0486 - Економiчна дiагностика
0487 - Комп`ютерна обробка економiчної iнформацiї
0488 - Управлiння проектами
0489 - Управлiння потенцiалом пiдприємства
0490 - Операцiйний менеджмент
0491 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0492 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0493 - Переддипломна практика
0494 - Переддипломна практика
0495 - Органічна хімія
0496 - Дипломна робота
0497 - Проектування гнучких техпроцесiв
0498 - Математичні моделі ринкової економіки
0499 - Державний iспит зi спецiальностi
0500 - Еколого-економічний потенціал митної території України
0501 - Конфекцiонування
0502 - Планування пiдприємств
0503 - Композицiя виробiв iз шкiри
0505 - САПР виробiв iз шкiри
0506 - Проектування та виготовлення шкiр-галантерейних виробiв i техоснастки
0507 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0508 - Державний iспит зi спецiальностi
0509 - Переддипломна практика
0510 - Дипломна робота
0511 - Тотальний менеджмент
0512 - Облiк в галузях економiки
0513 - Проектування пiдприємств малої потужностi
0514 - Технологiя виготовлення шкiргалантерейних i лимарних виробiв
0515 - Мiжнародна стандартизацiя та сертифiкацiя
0516 - Сучаснi методи проектування виробiв зi шкiри
0517 - Моделювання фінансових ринків
0518 - САПР технологiчних процесiв
0519 - Переддипломна практика
0520 - Основи програмування i алгоритмiчнi мови
0521 - Основи електротехнiки та електронiки
0522 - Об`єктно-орiєнтоване програмування
0523 - Основи ком`ютерного моделювання зображень
0524 - Комп`ютерна схемотехнiка (елементи i схеми комп`ютерних систем)
0525 - Основи дискретної математики
0526 - Технiчна механiка
0527 - Методологiя розробки програмних продуктiв та великих програмних систем
0528 - Системне програмування та операцiйнi системи
0529 - Комп`ютернi мережi
0530 - Технологiя конструкцiйних матерiалiв i матерiалознавство
0531 - Фiлософiя (філософія, релігія, логіка, етика і естетика)
0532 - Архітектура комп`ютерiв
0533 - Методи та засоби комп`ютерних iнформацiйних технологiй
0534 - Методи синтезу i оптимiзацiї
0535 - Геометричне моделювання у конструюваннi iнженерних об`єктiв та систем
0536 - Системний аналiз та проектування систем обробки iнформацiї
0537 - Органiзацiя баз даних та знань
0538 - Чисельнi методи в iнформатицi
0539 - Системне програмне забезпечення
0540 - Системи штучного iнтелекту
0541 - Технологiя програмування та створення програмних продуктiв
0542 - Технічні засоби митного екологічного контролю
0543 - Iнтегрованi комп`ютернi системи
0544 - Технiка i технологiя машинобудування
0545 - Надiйнiсть систем
0546 - Основи технiчного дизайну, комп`ютерний дизайн
0547 - Програмне забезпечення мережевих систем
0548 - Моделювання систем
0549 - Економiка i органiзацiя виробництва
0550 - САПР конструкторської та технологічної підготовки виробництва
0551 - Проектування розподiлених баз даних та знань
0552 - Iнформаційні основи управління в екологічній безпеці
0553 - Основи бухгалтерського облiку та iнформацiйних систем облiку
0554 - Навiгацiйнi засоби iнтернет
0555 - Iнсталяцiя та експлуатацiя мережевих операцiйних систем
0556 - Правове забезпечення iнтелектуальної власностi
0557 - Основи iнженерної дiяльностi та наукових дослiждень
0558 - Маркетинг та дистрибюцiя iнформацiйних технологiй
0559 - Моделювання банківської діяльності
0560 - Розробка комп`ютерних систем проектування
0561 - Мережевi системи автоматизацiї проектування
0562 - Сучаснi технологiї та iнструментарiй програмування
0563 - Захист iнформацiї
0564 - Автоматизацiя виробничих процесiв
0565 - Аналiз пiдприємницької дiяльностi
0566 - Управлiння персоналом
0567 - Фiнанси корпорацiй
0568 - Переддипломна практика
0569 - Iнформацiйне забезпечення технологiчних процесiв
0570 - Озеленення населених мiсць
0571 - Українське державотворення
0572 - Україна: історія земель та народів
0573 - Інформаційний менеджмент
0575 - Державний iспит зi спецiальностi
0576 - Культура професійного мовлення та спілкування
0577 - Переддипломна практика
0578 - Механiзм регулювання оплати працi
0579 - Дипломна робота
0580 - Квалiфiкацiйна робота
0581 - Технологiї харчової промисловостi
0582 - Дипломний проект
0583 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0584 - Основи математичної логiки
0585 - Органiзацiя пiдприємницької дiяльностi
0586 - Органiзацiя виробництва
0587 - Вища математика, частина друга
0588 - Органiзацiя виробництва
0589 - Основи зовнiшньоекономiчної дiяльностi
0590 - Основи технологiї виробiв
0591 - Основи технiко-економiчного проектування виробництва
0592 - Основи технiко-економiчного проектування виробництва
0593 - Менеджмент органiзацiй
0594 - Iнформатика i системологiя
0595 - Декоративне квiтникарство
0596 - Основи інформатики та обчислювальної техніки
0597 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0598 - Технічна механіка
0599 - ТНК у системі міжнародних економічних відносин
0600 - Менеджмент якості
0601 - Економічний аналіз діяльності організацій
0602 - Страхові послуги ЗЕД
0603 - Митне право
0604 - Митна справа
0605 - Митні платежі
0606 - Економічне обгрунтування управлінських рішень
0607 - Митна статистика
0608 - Технічне забезпечення митного контролю
0609 - Механізм розрахунків в ЗЕД
0610 - Міжнародна логістика
0611 - Митне регулювання ЗЕД
0612 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0613 - Дипломна робота
0614 - Переддипломна практика
0615 - Мови об'єктно-орієнтованого програмування
0616 - Теорія алгоритмів і програмування
0617 - Товарознавство
0618 - Маркетингова товарна політика
0619 - Державний iспит зi спецiальностi
0620 - Логістика
0621 - Автоматизація виробничих процесів
0622 - Українська мова
0623 - Педагогіка
0624 - Методика викладання екологiчних дисциплiн
0625 - Вступ до фаху
0626 - Університетська освіта
0627 - Філософія
0628 - Математика для економістів
0629 - Економічна інформатика
0630 - Культура наукової мови
0631 - Паблік рилейшнз
0632 - Мовна модель сучасного інформаційного простору
0633 - Психологія діяльності та навчальний менеджмент
0634 - Комунікативні процеси у навчанні
0635 - Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання
0636 - Історія економіки та економічної думки
0637 - Інформатика і комп'ютерна техніка
0638 - Університетська освіта
0639 - Університетська освіта
0640 - Університетська освіта
0641 - Університетська освіта
0642 - Університетська освіта
0643 - Економіко-математичне моделювання
0644 - Інституціональна економіка
0645 - Фінанси
0646 - Діловодство з використанням комп'ютерної техніки
0647 - Регіональна економіка
0648 - Трансформаційна економіка та економічна політика держави
0649 - Ризикологія
0650 - Соціально-економічна безпека
0651 - Інвестиційний аналіз
0652 - Основи казначейської діяльності
0653 - Системи технологій промисловості
0654 - Безпека життєдіяльності
0655 - Національна економіка
0656 - Культурологія
0657 - Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
0658 - Технологія створення програмних та інтелектуальних систем
0659 - Інформаційний бізнес
0660 - Інформаційні системи в економіці
0661 - Прикладні задачі моделювання економічних процесів
0662 - WEB-програмування
0663 - Випускна робота
0664 - Економічна кібернетика
0665 - Методика викладання економіки
0666 - Державний екзамен з психолого-педагогічної підготовки
0667 - Випускна робота
0668 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0669 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0670 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0671 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0672 - Облік у банках
0673 - Організація і методика економічного аналізу
0674 - Бiзнес-планування
0675 - Облікова політика підприємства
0676 - Бухгалтерський облiк
0677 - Методика викладання економіки
0678 - Аудит
0679 - Аудит ІІ
0680 - Статистика ІІ
0681 - Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини
0682 - Управління трудовим потенціалом
0683 - Управління персоналом
0684 - Соціальна економіка
0685 - Демографія
0686 - Управління конфліктами
0687 - Ергономіка
0688 - Iнформацiйнi системи в управлiннi персоналом і економіці праці
0689 - Організаційна поведінка
0690 - Синергетика і самоорганізація в економічній діяльності
0691 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0692 - Випускна робота
0693 - Управління інформаційними ресурсами підприємства
0694 - Інвестиційна політика підприємства
0695 - Формування бізнес-моделі підприємства
0696 - Основи наукових дослiджень
0697 - Зовнішньо-економічна діяльність підприємства
0698 - Цінова політика підприємства
0699 - Методика викладання економіки
0700 - Державний екзамен з психолого-педагогічної підготовки
0701 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0702 - Випускна робота
0703 - Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
0704 - Потенціал і розвиток підприємства
0705 - Планування і контроль на підприємстві
0706 - Економіка підприємства
0707 - Маркетинг
0708 - Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці
0709 - Маркетингові дослідження
0710 - Маркетинг закупівель
0711 - Інформаційні системи і технології в маркетингу
0712 - Маркетинговий аудит
0713 - Маркетинг у банках
0714 - Практика і технологія продажів
0715 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0716 - Випускна робота
0717 - Контролінг
0718 - Планування дiяльностi пiдприємств
0719 - Економіко-математичне моделювання
0720 - Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
0721 - Фінанси страхових організацій
0722 - Державний іспит. Інформатика та обчислювальна техніка
0723 - Страховий менеджмент
0724 - Метеорологія і кліматологія
0725 - Гідрологія
0726 - Системи штучного iнтелекту
0727 - Гроші та кредит
0728 - Операційні системи та системне програмування серверних систем
0730 - Об`єктно-орієнтований аналіз та проектування
0731 - Органiзацiя контролю якостi води, грунту та повiтря
0732 - Базові основи управління
0733 - Основи державного управління та місцевого самоврядування
0734 - Геологія з основами геоморфології
0735 - Грунтознавство
0736 - Основи садово-паркового господарства
0737 - Основи менеджменту
0738 - Фiтомелiорацiя
0739 - Математичнi методи у психологii
0740 - Історія української культури
0741 - Фінансове посередництво на фондовому ринку
0742 - Теорiя i методика фiзичного самовдосконалення
0743 - Основи лідерства
0744 - Iсторiя мiжнародних вiдносин
0745 - Комп`ютерні технології у практичній психології
0746 - Психодіагностика
0747 - Основи клінічної психології
0748 - Сучаснi економiчнi теорiї
0749 - Психолого-педагогічне консультування
0750 - Грошi та кредит II
0751 - Iнформаційні джерела та технології в науковій діяльності
0754 - Бухгалтерський облiк II
0755 - Економiка працi i СТВ II
0756 - Управління ринковою вартістю
0757 - Експериментальна психологія
0758 - Порівняльна психологія
0759 - Управління економічною безпекою
0762 - Iноземна мова (Англійська)
0763 - Бюджетне управління підприємством
0764 - Iноземна мова (Німецька)
0765 - Дiлова iноземна мова (Англiйська)
0766 - Дiлова iноземна мова (Французька)
0767 - Дiлова iноземна мова (Нiмецька)
0768 - Технологiї пiдприємницької дiяльностi
0769 - Українська мова (за професiйним спрямуванням)
0770 - Логістика
0771 - Інноваційний менеджмент
0772 - Основи технології виробів
0773 - Аналiтична хiмiя i фiзично-хiмiчнi методи аналiзу
0774 - Загальна екологія та неоекологія
0775 - Державний кваліфікаційний іспит, напрям підготовки “Менеджмент”
0776 - Електротехніка та електроніка
0777 - Основи інноваційної економіки
0778 - Iнформатика
0779 - Інформатика
0780 - Інформаційні системи і технології
0781 - Встух до фаху (в т. ч. унiверситетська освiта)
0782 - Вступ до фаху
0783 - Міжнародна торгівля
0784 - Іноземна мова (англійська) для початківців
0785 - Мiжнародна організація праці
0786 - Безпека банкiвської дiяльностi
0787 - Дискретна математика
0788 - Алгоритмiзацiя та програмування
0789 - Технологія конструкційних матеріалів
0790 - Евристика
0791 - Iнформацiйне суспiльство
0792 - Філософія глобальних проблем сучасності
0793 - Естетика
0794 - Світова культура та мистецтво
0795 - Культура народів світу
0796 - Риторика
0797 - Цiнностi європейської цивiлiзацiї
0798 - Iсторiя сучасного свiту
0799 - Теорiя i методика фiзичного самовдосконалення
0800 - Основи наукових досліджень
0801 - Етика бiзнесу
0802 - Навчальна комп`ютерна практика
0803 - Економiка
0804 - Основи наукових дослiджень
0805 - Учбова практика
0806 - Інформатика
0807 - Етика обліку та аудиту
0808 - Навчальна комп`ютерна практика
0809 - Вступ до фаху
0810 - Iсторiя облiку та аудиту
0811 - Навчальна практика (компютерна)
0812 - Корпоративна соціальна відповідальність
0813 - Історія світової фінансової системи
0814 - Навчальна практика
0815 - Основи психокорекції з практикумом
0816 - Основи дефектології
0817 - Iсторiя науки i технiки
0818 - Навчальна практика
0819 - Основи наукових досліджень
0820 - Комунiкативний менеджмент
0821 - Менеджмент освiтньої дiяльностi
0822 - Iмiджеологiя
0823 - Психологiя менеджменту
0824 - Психологiя дiлового спiлкування
0825 - Психологія лідерства
0826 - Основи педагогiки
0827 - Основи конституцiйного права
0828 - Iсторiя менеджменту
0829 - Етика бізнесу
0830 - Кроскультурний менеджмент
0831 - Вища та прикладна математика
0832 - Iсторiя економiки та економiчних вчень
0833 - Iноземна мова за професiйним спрямуванням (англiйська)
0834 - Iноземна мова за професiйним спрямуванням (нiмецька)
0835 - Iноземна мова за професiйним спрямуванням (французька)
0836 - Хiмiя з основами бiогеохiмiї
0837 - Органiзацiя управлiння екологiчною безпекою на засадах сталого розвитку
0838 - Екологiчний менеджмент i аудит
0839 - Виразне читання
0840 - Історія української літератури
0841 - Вступ до літературознавства
0842 - Вступ до мовознавства
0843 - Практикум з української мови
0844 - Старослов`янська мова
0845 - Біржа праці
0846 - Вступ до спеціальності
0847 - Основи медичних знань
0848 - Менеджмент соціального захисту
0849 - Психотренінг
0850 - Загальна психологія
0851 - Основи психолого-педагогічних досліджень
0852 - Валеологія та вікова фізіологія
0854 - Психолого-педагогічна (пасивна) практика
0855 - Психологія розвитку
0856 - Сучасні теорії глибинної психології
0857 - Психологія спорту
0858 - Комплексна курсова робота
0859 - Виробнича практика за фахом
0860 - Випускна робота
0861 - Ботаніка з основами дендрології
0862 - Основи наукових досліджень
0863 - Облiк діяльності суб`єктів малого бізнесу
0864 - Технології легкої та харчової промисловості
0865 - Психокорекційна практика в закладах освіти
0866 - Державний кваліфікаційний іспит
0867 - Психологічна служба в системі освіти
0868 - Психологія конфлікту
0869 - Психофізіологія
0870 - Управління інноваційними проектами
0871 - Етнопсихологія
0872 - Психологія спілкування
0873 - Робота практичного психолога в дитячих будинках і школах-інтернатах
0874 - Дитяча психіатрія
0875 - Робота практичного психолога з сім`єю
0876 - Методика викладання психології
0877 - Психологія сексуальності
0878 - Психосоматика
0879 - Патопсихологія
0880 - Арттерапія
0881 - Етнологія
0882 - Соціальне прогнозування
0883 - Актуальні проблеми української та зарубіжної літератури
0884 - Права людини в сучасному світі
0885 - Прогностика
0886 - Українознавство
0887 - Антропологія
0888 - Психологія творчості та обдарованості
0889 - Робота практичного психолога з дітьми різного віку
0890 - Методологічні та теоретичні проблеми психології
0891 - Організаційна психологія та психологія управління
0892 - Психологія впливу
0893 - Психологія криз
0894 - Усна народна творчість
0895 - Вiкова фізіологія та основи медичних знань
0896 - Латинська мова
0897 - Українська діалектологія
0898 - Iсторична граматика української мови
0899 - Iсторія української літературної мови
0900 - Методика викладання польської мови
0901 - Культура української мови
0902 - Практикум з інформаційних систем
0903 - Методика викладання української мови
0904 - Методика викладання української літератури
0906 - Державний кваліфікаційний іспит
0907 - Сучасний літературний процес
0908 - Стандарти обліку і аудиту
0909 - Редакторський аналіз
0910 - Основи комунікативної лінгвістики
0911 - Макетування і верстка
0912 - Основи журналістики
0913 - Iсторія видавничої справи
0914 - Стилістика української мови
0915 - Загальне редагування
0916 - Мовні девіації
0917 - Практикум з російсько-українського перекладу
0918 - Людина в сучасному соціумі
0919 - Дитяча література
0920 - Державне та регіональне управління
0921 - Етнолінгвістика
0922 - Управління ефективним розвитком підприємств
0923 - Iсторія мистецтв
0924 - Теорія організацій
0925 - Екокультура особистості
0926 - Мистецтвознавство
0927 - Геополітика
0928 - Самоменеджмент
0929 - Українська ономастика
0930 - Основи бібліотекознавства
0931 - Основи літературної творчості
0932 - Спецкурс з української мови
0933 - Спецкурс з української літератури
0934 - Лексикологія польської мови
0935 - Морфологія польської мови
0936 - Фонетика польської мови
0937 - Синтаксис польської мови
0938 - Методика позанавчальної виховної роботи
0939 - Адміністративний менеджмент
0940 - Адміністративне право
0941 - Iсторiя української лiтератури
0942 - Iсторiя української лiтератури
0943 - Iсторiя української лiтератури
0944 - Сучасна українська літературна мова
0945 - Сучасна українська літературна мова
0946 - Сучасна українська літературна мова
0947 - Iсторія зарубіжної літератури
0948 - Iсторія зарубіжної літератури
0949 - Iсторія зарубіжної літератури
0950 - Iсторія зарубіжної літератури
0951 - Фінанси, гроші та кредит
0952 - Економіка і фінанси підприємств
0953 - Сучасні технології управління
0954 - Комплексна аналітична оцінка діяльності підприємств
0955 - Моделі і методи в управлінні
0956 - Організація діяльності промислових підприємств
0957 - Технології промисловості
0958 - Планування діяльності промислових підприємств
0959 - Митне оформлення і контроль
0960 - Iнноваційний потенціал підприємства
0961 - Офісний менеджмент
0962 - Політика галузева
0963 - Технічна експертиза в митному контролі
0964 - Управління інноваціями
0965 - Облік і аудит
0966 - Система управління відносинами з клієнтами
0967 - Антикризове управління(КР)
0968 - Основи наукових досліджень облікових дисциплін
0969 - Концепція обліку суб`єктів малого бізнесу
0970 - Концепції обробки облікової інформації
0971 - Організація обліку у фермерських господарствах
0972 - Комп`ютерний аудит
0973 - Внутрішньогосподарський контроль
0974 - Організація обліку та облікові технології
0975 - Стратегічний облік
0976 - Облік і звітність в оподаткуванні
0977 - Аналіз господарської діяльності
0978 - Державний іспит з ділової іноземної мови
0979 - Екологічна економіка
0980 - Система СОТ
0981 - Охорона праці в галузі та цивільний захист
0982 - Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти аудиту
0983 - Iноземна мова додатково (англiйська)
0984 - Iноземна мова додатково (англiйська)
0985 - Iноземна мова додатково (французька)
0986 - Iноземна мова додатково (французька)
0987 - Iноземна мова додатково (нiмецька)
0988 - Iноземна мова додатково (нiмецька)
0989 - Iнтелектуальна власнiсть
0990 - Теорія та моделі штучного інтелекту
0991 - Моделювання демографічних процесів
0992 - Звiтнiсть пiдприємств ІІ
0993 - Забезпечення підприємства МТР
0994 - Соцiально-економiчна безпека підприємств
0995 - Економiка та органiзацiя дiяльностi об`єднань підприємств
0996 - Оформлення процесуальних документів
0997 - Судово-бухгалтерська експертиза
0998 - Iнформацiйнi системи i технологiї в управлінні
0999 - Технологія проектування та адміністрування БД і СД
1000 - Управління проектами інформатизації
1001 - Концепції обробки економічної інформації
1002 - Основи оподаткування
1003 - Пiдприємництво і бізнес-культура
1004 - Сучаснi пакети прикладних програм
1005 - Комп`ютерне моделювання підприємницької діяльності
1006 - Автоматизацiя проектування інформаційних систем
1007 - Моделі управління інформаційними технологіями
1008 - Маркетингове моделювання
1009 - Математичні моделі синергетичної економіки
1010 - Передові інформаційні технології в економіці
1011 - Стохастичне програмування
1012 - Моделювання та управління розвитком регіону
1013 - Адаптивні моделі в економіці
1014 - Системи прийняття рiшень
1015 - Моделі економiчної динамiки
1016 - Фiнанси ІІ
1017 - Маркетинг ІІ
1018 - Вступ до фаху
1019 - Торгiвля цінними паперами
1020 - Капітал підприємства: формування та використання
1021 - Ведення реєстру власників цінних паперів
1022 - Податковий облік і звітність
1023 - Методи економічних досліджень на підприємстві
1024 - Аудит персоналу
1025 - Вступ до фаху
1026 - Iсторiя розвитку соціально-трудових відносин
1027 - Основи економіки знань
1028 - Теорiя наукових досліджень в економіці
1029 - Соціальна відповідальність підприємств
1030 - Теорiя економiчного аналiзу трудових показників
1031 - Управлiння ЗЕД підприємства
1032 - Управлiння поведінкою персоналу
1033 - Основи соціальної економіки
1034 - Основи демографії
1035 - Статистика трудових показників
1036 - Управлiння корпоративною культурою організації
1037 - Економiка праці ІІ
1038 - Стимулювання і оплата праці
1039 - Управлiння оплатою праці
1040 - Соціологічні дослідження у сфері праці
1041 - Людський розвиток
1042 - Управлiння людським розвитком
1043 - Економiчна синергетика
1044 - Аналiз і планування трудових показників
1045 - Аналiтичні розрахунки у сфері праці
1046 - Основи управління конфліктами
1047 - Управлiння виробничими групами
1048 - Управлiння групами в організації
1049 - Проектування трудових процесів
1050 - Мотивація інноваційної діяльності персоналу
1051 - Стратегічний менеджмент людських ресурсів
1052 - Органiзацiя працi управлінського персоналу
1053 - Вступ до фаху
1054 - Експертиза взуття та шкіргалантерейних виробів
1055 - Маркетингове цiноутворення
1056 - Маркетинговi комунiкацiї
1057 - Конфлiкти та шляхи їх подолання в маркетингу
1058 - Логістичне обслуговування
1059 - Бенчмаркінг
1060 - Страховий маркетинг
1061 - Колористика та основи дизайну
1062 - Засоби та технологiї дизайну в маркетингу
1063 - Управлiння iнвестицiйними проектами
1064 - Управлiння продажами
1065 - Маркетинг рекреацiйних послуг
1066 - Економiчний механiзм маркетингу
1067 - Управлiння маркетингом
1068 - Створення та управлiння брендами
1069 - Брендiнг
1070 - Кон`юктура товарного ринку
1071 - Банкiвський маркетинг
1072 - Глобальний маркетинг
1073 - Конфлікти та шляхи їх подолання в маркетингу та торгівлі
1076 - Соцiально-економiчна безпека суб`єктiв фiнансового ринку
1077 - Бюджетування дiяльностi суб`єктiв фiнансового ринку
1078 - Банкiвська система
1079 - Аналiз фiнансового ринку
1080 - Ризики фiнансових операцiй
1081 - Ризики в дiяльностi фiнансових установ
1082 - Страхування ЗЕД
1083 - Кредитування i контроль
1084 - Цiноутворення та операцiї на ринку фiнансових послуг
1085 - Державний фiнансовий контроль
1086 - Фондовий ринок
1088 - Оцiночна дiяльнiсть
1089 - Трансферти в сучасних фiнансових системах
1090 - Iпотечне кредитування
1091 - Біржова справа
1092 - Технологiї ф`ючерсної та опцiонної торгiвлi
1093 - Система фiнансового монiторингу
1094 - Фiнансово-аналiтичнi дослiдження дiяльностi iнститутiв фiнансового монiторингу
1095 - Електроннi фiнансовi послуги
1096 - Мiжнародна система фiнансового монiторингу
1097 - Математичнi методи дослiдження операцiй
1098 - Теорiя прийняття рішень
1100 - Менеджмент i маркетинг індивідуальних послуг
1101 - Організаційна поведінка у торговельно-посередницькій діяльності
1102 - Операційні системи
1103 - Iнтелектуальний аналіз даних
1104 - WEB-технології та WEB-дизайн
1105 - Крос-платформенне програмування
1106 - Технологiя створення програмних продуктів
1107 - Комп`ютерна графіка
1108 - Технологiї комп`ютерного проектування
1109 - Технологiї захисту інформації
1110 - Технологiї розподілених систем та паралельних обчислень
1111 - Управлiння IT-проектами
1112 - Проектування iнформаційних систем
1113 - Методи та системи штучного інтелекту
1114 - Комп`ютерна схемотехніка та архітерктура комп`ютерів
1115 - Економiка та бізнес
1116 - Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення
1117 - Мови SQL-запитів
1118 - Польська мова
1119 - Етика
1120 - Естетика
1121 - Англiйська мова (технiчна)
1122 - Мiжнародне iнформаційне право
1123 - Авторське право
1124 - Нiмецька мова (технiчна)
1125 - Англiйська мова (комп`ютерного спрямування)
1126 - Основи бухобліку та 1С Бухгалтерія
1127 - Економiка пiдприємницької дiяльностi
1128 - Нiмецька мова (комп`ютерного спрямування)
1129 - Геометричне моделювання
1130 - Додатковi роздiли теорiї випадкових процесів
1131 - Основи теорiї керування
1132 - Транзицiйнi системи та їх аналіз
1133 - Тензорне числення
1134 - Проектування баз даних
1135 - САЕ системи
1136 - Системний аналiз та проектування комп`ютерних iнформаційних систем
1137 - Паралельне програмування
1138 - Основи наукових досліджень
1139 - Обладнання галузі
1140 - Основи композиції
1141 - Основи комп`ютерного дизайну
1147 - Практикум з проектування взуття
1148 - Проектування прес-форм
1149 - Технологiя ремонту взуття
1150 - Технологiя виготовлення виробів за індивідуальним замовленням
1151 - Маркетинг легкої промисловості
1152 - Проектування промислових систем одягу
1153 - Проектування лекал одягу різного асортименту
1154 - Експертиза взуття та шкіргалантерейних виробів
1155 - Новітні технології в проектуванні взуття
1156 - Художнє проектування та моделювання взуття
1157 - Технологія полімерного взуття
1158 - Основи технічної творчості
1159 - Проектування виробів
1160 - Конструкторсько-технологічна підготовка
1161 - Iсторiя костюму
1162 - Комп`ютерне конструювання одягу
1163 - Технологiя виготовлення виробiв різного асортименту
1164 - Переддипломна практика
1166 - Виробнича практика
1167 - Виробнича практика
1168 - Практика за фахом
1169 - Державний iспит з дiлової iноземної мови (Французька)
1170 - Державний iспит з дiлової iноземної мови (Німецька)
1171 - Практика за фахом
1172 - Практика за фахом
1173 - Виробнича та переддипломна практика
1174 - Виробнича та переддипломна практика
1176 - Навчальна практика Вступ до фаху
1177 - Навчальна практика "Вступ до фаху"
1178 - Дипломна робота
1179 - Дипломна робота
1180 - Дипломна робота
1181 - Українська мова (за професiйним спрямуванням)
1182 - Теорія і практика мерчандайзингу
1183 - Біржова діяльність
1190 - Міжнародна економіка
1193 - Організація виробництва
1194 - Фінанси підприємств
1195 - Економіка підприємства
1196 - Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини
1197 - Економiчна дiагностика
1198 - Фiнанси пiдприємств
1199 - Статистика
1200 - Договірне право
1201 - Публічне адміністрування
1202 - Корпоративне управлiння
1203 - Управління змінами
1204 - Інформаційні системи і технології в управлінні оргнацізацією
1205 - Матерiалознавство виробiв
1206 - Матерiалознавство виробiв
1207 - Основи конструювання виробiв
1208 - Основи конструювання виробiв
1209 - Об`єктно-орiєнтоване програмування
1210 - Проектування підприємств
1211 - Iнтелектуальна власнiсть
1212 - Комп`ютерні технології економічного аналізу
1213 - Зовнішньо-економічна діяльність підприємства
1214 - Iсторiя української лiтератури (4)
1215 - Сучасна українська літературна мова
1216 - Біоіндикація
1217 - Промислова екологія
1218 - Кольорознавство
1219 - Спецкомпозиція виробів
1220 - Робота в матерiалi
1221 - Природоохоронне законодавство та екологічне право
1222 - Iсторiя науки i технiки
1223 - Основи технологій виробів
1224 - Мікробіологія
1225 - Матерiалознавство та основи технологiй виробництва товарiв
1226 - Теоретичні основи товарознавства
1227 - Товарознавство непродовольчих товарів
1228 - Товарознавство харчових продуктів
1229 - Товарознавство пакувальних матеріалів та тари
1230 - Товарознавство послуг
1231 - Основи стандартизації, метрології та управління якістю
1232 - Оцінювання відповідності
1233 - Організація торгівлі
1234 - Торговельне підприємництво
1235 - Економіка торгівлі
1237 - Конфлікти та шляхи їх подолання в торгівлі
1238 - Синергетика i самоорганiзацiя в економiчних дослiдженнях
1239 - Соціально-економічні основи формування якості
1240 - Естетика товарів та дизайн
1241 - Безпечність товарів
1242 - Обладнання підприємств торгівлі
1243 - Моделювання та інформаційні системи в торгівлі
1244 - Гігієна і санітарія виробництва
1246 - Кваліметрія
1248 - Iсторія споживчої кооперації
1249 - Фінансові основи підприємництва
1250 - Організація праці в торгівлі
1251 - Захист прав споживачів
1252 - Організація і управління процесами виробництва
1254 - Основи комп`ютерного дизайну
1255 - Iнженерна i комп`ютерна графiка
1256 - Стратегічне управління
1257 - Мiжнародний менеджмент
1258 - Управління фінансовою санацією підприємства
1259 - Курсова робота по фiнансам суб`єктів фінансового ринку
1260 - Чинники успішного працевлаштування за фахом
1261 - Переддипломна практика
1262 - Дипломна робота
1263 - Моделювання системних характеристик в економіці
1264 - Математичні моделі трансформаційної економіки
1265 - Кібернетичні основи побудови економічних систем
1267 - Переддипломна практика
1268 - Дипломна робота
1269 - Стратегічне управління людськими ресурсами
1270 - Сучасні комп`ютерні технології в управлінні персоналом і економіці праці
1271 - Організація управлінської праці
1272 - Переддипломна практика
1273 - Дипломна робота
1274 - Переддипломна практика
1275 - Дипломна робота
1276 - Стратегічний аналіз
1277 - Маржинальний прибуток в економічних розрахунках на підприємстві
1278 - Оптимізація бізнес процесів
1279 - Переддипломна практика
1280 - Дипломна робота
1282 - Управління конкурентною політикою
1283 - Інноваційні технології сфери послуг
1285 - Бізнес-планування діяльності підприємств
1286 - Інноваційні технології готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
1287 - Адміністрування готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
1288 - Трансфер технологій
1289 - Управління зовнішньо-економічною діяльністю
1290 - Менеджмент послуг на ринку нерухомості
1291 - Автоматизоване робоче місце менеджера
1292 - Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
1293 - Організація спеціальних форм обслуговування
1294 - Організація і проектування виробничих та торговельних об`єктів
1295 - Категорійний менеджмент в торгівлі
1296 - Управління працею
1297 - Митні послуги і процедури
1298 - Переддипломна практика
1299 - Дипломна робота
1300 - Переддипломна практика
1301 - Дипломна робота
1304 - Методологія і організація наукових досліджень
1305 - Проектування виробів
1306 - Конструювання одягу з рiзних матерiалiв
1308 - Iнтелектуальний бізнес
1309 - Економічне управління підприємством
1310 - Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
1311 - Конкурентноспроможність підприємства
1313 - Глобальна економіка
1314 - Прикладна економетрика
1315 - Методологiя i органiзацiя наукових дослiджень
1316 - Історія і композиція костюму
1318 - Організація та управління виробництвом
1320 - Менеджмент торгівлі
1322 - Бренд-менеджмент
1325 - Менеджмент ЗЕД
1327 - Поводження з відходами
1328 - Екологiчний контроль та охорона водних ресурсів
1331 - Макро- та мiкроекономiка
1332 - Основи лiсознавства та лiсової таксацii
1334 - Лісова і декоративна дендрологія
1335 - Дендрологія
1338 - Заповідна справа та охорона біоресурсів
1340 - Екологічна безпека
1341 - Моделювання систем та системний аналіз
1345 - Програмування для мобільних пристроїв
1348 - Iнженерiя програмного забезпечення
1349 - Розробка структур БД інформаційних систем
1350 - Iнтегрованi CAD/CAE системи
1351 - Комп`ютерне моделювання графічних об`єктів
1352 - Теорiя i практика фiлологічних досліджень
1353 - Лінгвістичне забезпечення інтернет-комунікацій
1355 - Практичний курс української мови
1364 - Квалiтологiя виробів
1365 - Спецроздiли з проектування виробів
1367 - Управлiння вартістю підприємства
1368 - Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
1369 - Управлiння змінами та розвитком підприємства
1370 - Мiжнародні розрахунки та валютні операції
1371 - Фiнансово-економічна діагностика
1372 - Бюджетна політика та міжбюджетні відносини
1373 - Ризик-менеджмент у страхуванні
1374 - Курсова робота з бюджетної політики та міжбюджетних відносин
1375 - Звiтнiсть
1376 - Органiзацiя податкової діяльності
1377 - Адміністрування податків
1378 - Оподаткування суб`єктів господарювання
1379 - Облiково-аналітичне забезпечення економічної безпеки
1380 - Судові експертизи в оподаткуванні
1381 - Облiк за мiжнародними стандартами
1382 - Історико-філософські аспекти сучасної економічної науки
1383 - Управлiння знаннями
1384 - Менеджмент гетерогенних організацій
1386 - Операційний менеджмент та оптимізація бізнес-процесів
1387 - Економiко-математичне моделювання бізнес-процесів
1389 - Економiчна iнформатика
1390 - Економiко-математичнi методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі
1391 - Економiко-математичнi методи та моделі: економетрика
1394 - Органiзацiя документування та податкових розрахунків
1395 - Iсторiя комерцiйноi дiяльності
1396 - Бiзнес-культура в маркетингових структурах
1397 - Маркетинговий потенціал підприємства
1398 - Планування маркетингової діяльності підприємств
1400 - Менеджмент он-лайн продаж
1401 - Маркетинг інновацій
1402 - Дипломна робота
1403 - Переддипломна практика
1404 - Органiзацiя захисту прав споживачів
1405 - Маркетинг персоналу
1406 - Методологія розробки конкурентноспроможних виробів
1407 - Дипломна робота
1408 - Переддипломна практика
1409 - Комп`ютерні технології в галузі
1410 - Проектування конструкторської документації
1411 - Інноваційні технології швейного виробництва
1412 - Управлiння комерційною діяльністю
1413 - Бiзнес-планування та створення стартапів
1414 - Управлiнська діагностика
1415 - Дипломна робота
1416 - Переддипломна практика
1417 - Стратегічне партнерство в бізнесі
1418 - Венчурний бізнес
1419 - Оцінювання бізнес-процесів і результатів
1420 - Пiдприємництво у сфері послуг
1421 - Пiдприємництво у ЗЕД
1422 - Практикум за фахом
1423 - Практикум за фахом
1435 - Практикум з фаху
1439 - Лiдерство та партнерство в підприємницькій діяльності
1442 - Програмування для CAD/CAM/CAE систем
1450 - Нацiональні бізнес-культури
1451 - CRM в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі
1459 - Практикум з фаху
1460 - Практикум з фаху
1461 - Практикум з фаху ІІ
1463 - Системний аналіз та прийняття інноваційних рішень
1464 - Стратегiчне управління інноваційним розвитком
1465 - Iнновацiйна економiка
1467 - Мiжнародне приватне право
1470 - Технологічний аудит
1471 - Методологiя i органiзацiя наукових дослiджень
1472 - Педагогіка та психологія вищої школи
1473 - Iсторiя обліку та оподаткування
1480 - Облiк та оподаткування діяльності суб`єктів малого бізнесу
1482 - Економiко-математичнi методи та моделі
1483 - Комп`ютерні технології в галузі
1484 - Переддипломна практика
1485 - Дипломне проектування
1486 - Комп`ютерні технології в галузі
1488 - Маркетинговий менеджмент
1502 - Інтернет-технології в бізнесі
1509 - Основи конструювання виробів
1510 - Спецрозділи з проектування виробів
1511 - Квалітологія виробів
1512 - Міжнародна стандартизація та сертифікація
1513 - Фізика
1514 - Інвестування
1516 - Вища математика
1517 - Вища математика. Частина 1
1518 - Вища математика. Частина 2
1520 - Оцінка впливу на довкілля
1521 - Практикум за фахом
1522 - Методологія і організація наукових досліджень
1523 - Економічне обгрунтування управлінських рішень
2000 - Інформатика та комп`ютерна техніка
2001 - Професiйна пiдготовка
2002 - Професiйна пiдготовка лiкарiв
2003 - Професiйна пiдготовка медсестер
2004 - Алгоритми лікарських маніпуляцій
2005 - Системи опрацювання табличних даних
© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11