Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
  НЦ ЗДО  |  Головна сторiнка  |  Інформація для абітурієнта  | Корпоративна пошта  | Нашi адреси

Хмельницький національний університет - один з найбiльших в Українi вищих навчальних закладів, який забезпечує пiдготовку близько 1500 студентiв в рiк. За весь час iснування, з 1965 року, ХНУ пiдготував бiльш, нiж 250000 фахiвцiв. В навчальному процесi задiяно 44 кафедри, 808 викладачiв, з них 44 професора, 443 кандидата наук, 4 академiка Академiй наук України, один лауреат Державної премiї та три заслужених дiячi наук України.

Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти - вiдкрито в 2017 роцi на базі Центру дистанційного навчання, що існував з 2001 року. Наша адреса: 29016, мiсто Хмельницький - 16, вулиця Iнститутська, 11, навчальний корпус №4, ауд. 4-308 і 4-310. Керiвник Навчального Центру заочно-дистанційної освіти: професор Мазур Микола Петрович.

 • Керiвники та спiвробiтники Центру
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на систему дистанційного навчання
 • Реалізовані нами проекти в області інформаційних технологій

 • В університеті здійснюється пiдготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за такими напрямками: економіка, менеджмент, інженерна механіка, радіотехніка, електронні апарати, комп'ютерна інженерія, хімічна технологія та інженерія, легка промисловість, зварювання, педагогіка, філологія за IV (вищим) рівнем акредитації. Форми навчання: денна, заочна, екстернат, дистанцiйна.

  Рівень і стан матеріальної бази університету відповідає сучасним вимогам. Університет розміщений у 7-ми навчальних та науково-виробничих корпусах загальною площею 44,6 тис.кв.м. До послуг студентів і науковцiв понад 120 аудиторій, навчальних кабінетів та лабораторій, обладнаних науковим устаткуванням, промисловими зразками, макетами, телевізійною та електронно-обчислювальною технікою.

  В університеті розроблена і впроваджена в навчальний процес система безперервної комп'ютерної підготовки, яка грунтується на наскрізних програмах із використанням комп'ютерів та специфічних пакетів програм для кожної спеціальності і має відповідне матеріально-технічне та методичне забезпечення. Функціонує 17 дисплейних класів на 700 місць, введена в дію локальна комп'ютерна мережа на базі обладнання фірми DIGITAL, є вихід у світову мережу інформаційного забезпечення Internet.

  Університет має сучасну науково-технічну бібліотеку, її фонд налічує понад 1 млн. томів вітчизняної та зарубіжної літератури з профілю ВНЗ, а також навчальної, суспільно-політичної, художньої літератури. Щороку до бібліотеки надходить 20...30 тис. примірників книг, 350 назв періодичних видань. У бібліотеці створені всі умови для самостійної творчої роботи. До послуг читачів 5 абонементів, 5 спеціалізованих читальних залів, створено великий довідниковий апарат. В бiблiотецi працює зал електронних каталогiв та науково-технiчної лiтератури. Працює зал дипломного проектування, Интернет-термiнали.

    © Хмельницький нацiональний унiверситет. Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти.
   Матерiали дистанцiйних курсiв захищенi дiючим законодавством з авторського права
   Несанкцiоноване розповcюдження матерiалiв курсiв призведе до цивiльної та кримiнальноi вiдповiдальностi