Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
  НЦ ЗДО  |  Головна сторiнка  |  Інформація для абітурієнта  | Корпоративна пошта  | Нашi адреси
 • Iсторична довiдка  • Що таке дистанційне навчання?  • Спецiальностi  • Інформація приймальної комісії 


Керiвник НЦ ЗДО
д.т.н., проф. Мазур Микола Петрович
  Дистанцiйне навчання - це нова органiзацiя навчального процесу, що базується на принципах самостiйного навчання студента. Середовище навчання характеризується тим, що студенти часто зовсiм вiддаленi вiд викладача в просторi або в часi, водночас вони мають можливiсть в будь-яку хвилину пiдтримувати дiалог за допомогою засобiв телекомунiкацiй.
  • Вiдео реклама

Дистанцiйне навчання

Дистанцiйне навчання - це навчання, при якому надання студентам суттєвої частини навчального матерiалу i значна частина взаємодiї з викладачем, здiйснюється з використанням сучасних iнформацiйних технологiй: супутникового зв'язку, комп'ютерних телекомунiкацiй, нацiонального та кабельного телебачення, мультимедiа, навчальних систем, тощо.

Вiдмiнною особливiстю ДН є надання студентам можливостi самостiйно отримувати необхiднi знання, користуючись розвинутими iнформацiйними ресурсами, забезпечуваними сучасними iнформацiйними технологiями. Iнформацiйнi ресурси: бази даних та знань, комп'ютернi, в тому числi мультимедiйнi, навчальнi i контролюючi системи, вiдео та аудiо записи, електроннi бiблiотеки поряд з традицiйними пiдручниками i методичними посiбниками створюють унiкальне розподiлене середовище навчання, доступне широкiй аудиторiї.

Проведення вiдео та телевiзiйних лекцiй, круглих столiв, комп'ютерних вiдео- та текстових конференцiй, можливiсть частих, навiть щоденних, консультацiй з викладачем за допомогою комп'ютерних комунiкацiй роблять взаємодiю студентiв з викладачами навiть бiльш iнтенсивною, нiж при традицiйнiй стацiонарнiй формi навчання.

Iнтенсивнi телекомунiкацiйнi взаємодiї студентiв мiж собою i з викладачами-консультантами дають можливiсть проводити семiнари та дiловi iгри.

Дистанцiйне навчання при необхiдностi може включати вiдвiдування студентами навчального закладу, а також поєднуватись з традицiйними формами навчання.

Динамічне, сучасне дистанцiйне навчання iнтегрує всi iснуючi методи навчання i надає їм якiсно новий рiвень.

  © Хмельницький нацiональний унiверситет. Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти.
 Матерiали дистанцiйних курсiв захищенi дiючим законодавством з авторського права
 Несанкцiоноване розповcюдження матерiалiв курсiв призведе до цивiльної та кримiнальноi вiдповiдальностi