Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
  НЦ ЗДО  |  Головна сторiнка  |  Інформація для абітурієнта  | Корпоративна пошта  | Нашi адреси
 • Iсторична довiдка   Що таке дистанційне навчання?  • Спецiальностi  • Інформація приймальної комісії 

Заочне навчання виникло більше ста років тому. Піонерами в цій справі були англійці, що заселяли віддалені володіння Британської імперії. Потім зручності навчання поштою оцінили жителі провінційних містечок, віддалених від великих навчальних центрів. У Радянському Союзі заочне навчання охоплювало широке коло трудящих, що мали можливість набути, практично, будь-яку спеціальність

Сьогодні ситуація помінялась кардинально. В усім світі звичний варіант - з контрольними - поштою й приїздом на сесії - відмер як анахронізм, в основному через неможливість гнучко керувати навчальним процесом і враховувати швидкі інформаційні зміни, що проходять в світі. Замість цієї форми поширення одержує дистанційна форма навчання. Вона завойовує чільне місце поряд із стаціонарною формою навчання

На сьогоднішній день, дистанційна освіта (distance learning) є найбільш адекватною відповіддю на той виклик, що нам кидає сучасне життя. В останні піввіку час немов стиснувся: щодня приносить все нові відкриття. У деяких областях прикладних, природничо-наукових дисциплін близько 80% всіх накопичених людством знань отримано в останні 25-30 років. Не дивно, що класична академічна наука не встигає за таким швидким прогресом. Конкуренція на ринку праці посилюється. Знайомство з останніми концепціями й досягненнями наукової думки стає для самих різних категорій професіоналів життєво необхідним завданням. Наприклад, у США багато штатів просто зобов'язують учителів, бухгалтерів, адміністраторів ясел і працівників деяких інших спеціальностей безупинно професійно вдосконалюватися. Всі частіше говорять про те, що навчання доцільно розглядати як постійний процес, а не як щось давнє, що завершилося багато років тому одержанням диплома.

Ось тут на допомогу і приходить дистанційна освіта. За наявності сучасних комп'ютерних технологій та Інтернет вона стає зручною та доступною. Адже навчання відбувається у вільний час, у комфортних для студента умовах - вдома чи на роботі. Студенти дистанційних програм одержують навчальні матеріали через супутникове або кабельне телебачення, можуть взяти відео- і аудiозаписи через Інтернет, беруть участь у відео-конференціях і консультаціях з викладачами, перебуваючи на будь-якій відстані від нього. На відміну від заочної форми навчання, де контроль за вивченням матеріалу припадає на певний час (зокрема на період сесії), то дистанційна освіта дозволяє контролювати знання після кожного пройденого курсу - має більш гнучкий графік складання іспитів.

У ЧОМУ Ж ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ?

- По-перше, ця технологія більш гнучка, вона спрямована на тих, хто навчається, створює студенту найзручніші умови для засвоєння матеріалу протягом 24 годин на добу і 7 днів на тиж­день (принцип 7x24).

- По-друге, за оцінками російських викла­дачів, таке навчання дешевше приблизно вдвічі, хоча остаточ­них даних щодо оцінки вартості дистанційного навчання на Заході немає.

- По-третє, у дистанційному навчанні змінюється роль вик­ладача. Він перетворюється на помічника, наставника, що спря­мовує студента у процесі навчання. Монолог викладача пере­творюється на діалог двох колег, один із яких більш досвідчений. І найголовніше, знання може здобувати студент безпосередньо у того викладача, якого обере (наприклад, Нобелівського лауре­ата за конкретним напрямом).

- По-четверте, у більшості випадків до дистанційного навчання входить колективна робота над різно­манітними завданнями, проектами. Це дозволяє у подальшому брати участь у міжнародній кооперації.

- І останнє, процес здобуття знань у дистанційному навчанні — це самостійна робота. Навчатися складніше, але якість здобутих знань — вища.

Таким чином, дистанційне навчання від традиційних форм відрізняють наступні характерні риси:

- Гнучкість. Можливість займатися в зручний для себе час, у зручному місці й темпі. Нерегламентований відрізок часу для освоєння дисципліни.

- Модульнiсть. Можливість із набору незалежних навчальних курсів - модулів формувати навчальний план, що відповідає індивідуальним або груповим потребам.

- Паралельність. Паралельне із професійною діяльністю навчання, тобто без відриву від виробництва.

- Охоплення. Одночасний доступ до багатьох джерел навчальної інформації (електронних бібліотек, баз даних, базам знань і т.д.). Спілкування через мережі зв'язку один з одним і з викладачами.

- Економічність. Ефективне використання навчальних площ, технічних засобів, транспортних засобів, концентроване й уніфіковане подання навчальної інформації й мультидоступ до неї знижує витрати на підготовку фахівців.

- Технологічність. Використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних і телекомунікаційних технологій, що сприяють просуванню людини у світовий постіндустріальний інформаційний простір.

- Соціальна рівноправність. Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, елітарності й матеріальній забезпеченості того, кого навчають, (через те, що в більшості випадків одержання освіти в дистанційному режимі обходиться істотно дешевше, ніж традиційними способами).

- Інтернаціональність. Експорт й імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг.

- Нова роль викладача. ДН розширює й оновлює роль викладача, що повинен координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати навчальні курси, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень і інновацій.

Позитивний вплив робить ДН і на студента, підвищуючи його творчий й інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, уміння взаємодіяти з комп'ютерною технікою й самостійно приймати відповідальні рішення.

Якість ДН не поступається по якості очній формі одержання освіти, а поліпшується за рахунок залучення кращого кадрового професорско-викладацького складу й використання в навчальному процесі кращих учбово-методичних видань і контролюючих тестів по темі або інших дисциплінах.

  © Хмельницький нацiональний унiверситет. Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти.
 Матерiали дистанцiйних курсiв захищенi дiючим законодавством з авторського права
 Несанкцiоноване розповcюдження матерiалiв курсiв призведе до цивiльної та кримiнальноi вiдповiдальностi